Trustee

No
Name
Place
1
BHARAT.R.PATEL
CHOTPA,THARAD
2
PARBAT.V.PATEL
LODHANOR,THARAD
3
VIKRAM.V.PATEL
BHIMPURA,THARAD